Ceny i stawki opłat dla odbiorców uprawnionych na 2. półrocze 2024

Ceny i stawki opłat dla odbiorców uprawnionych od 1 lipca 2024

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, wprowadzamy w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w wysokości 119,39 zł/GJ powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 27,47 zł/GJ.

Dla pozostałych odbiorców ciepła ceny i stawki opłat od 1 lipca 2024 r. nie ulegną zmianie i będą stosowane do 31 grudnia 2024 r. (zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła).

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dla odbiorców uprawnionych

Dobra wiadomość dla piotrkowskich gospodarstw domowych – cena ciepła systemowego w Piotrkowie Trybunalskim nie wzrośnie do końca tego roku

W związku z wejściem w życie ustawy o bonie energetycznym (…), która przedłuża ochronę dla gospodarstw domowych, podmiotów użyteczności publicznej i innych „odbiorców wrażliwych” przed wzrostem cen energii (w tym ciepła systemowego) do połowy 2025 r., średnia jednoczłonowa cena ciepła dla gospodarstw domowych wynosząca aktualnie w Piotrkowie Trybunalskim 147,92 zł/GJ,
w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosić będzie
146,86 zł/GJ (zmniejszenie o 1,06 zł/GJ).

Dla pozostałych odbiorców ceny i stawki opłat od 1 lipca 2024 r. nie ulegną zmianie i będą stosowane do 31.12.2024 r., zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o., opublikowała nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Kalkulacja ceny i stawki opłat – podobnie jak poprzednie – została dokonana w oparciu o koszty uzasadnione, wśród których największą pozycją jest paliwo gazowe. – Zaczynaliśmy w bardzo trudnym czasie dla rynku, ale podjęliśmy słuszne decyzje, dzięki którym obecnie płacimy dużo taniej – podkreśla prezes Elektrociepłowni Piotrków Marek Krawczyński.

Przeprowadzona modernizacja systemu ciepłowniczego pokazała, że była to jedna z najtrafniejszych miejskich inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat. Obie ciepłownie C1 i C2 to obiekty nowoczesne, spełniające wszystkie normy unijne, dotyczące ochrony środowiska. W 2024 roku pierwszy raz w historii Piotrkowa ciepło systemowe będzie wytwarzane bez udziału węgla.

Działaniom ekologicznym towarzyszy troska o ekonomię.

Obrazują to poniższe przykłady. Koszt gazu ujęty w kalkulacji do taryfy na 2023 r. w Ciepłowni C-2 wynosił 74,8 mln zł, natomiast w kalkulacji cen i stawek opłat w obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. taryfie, koszt gazu w Ciepłowni C-2 wynosi 28,4 mln zł i jest o ponad 46 mln niższy, co ma ścisłe przełożenie na wysokość cen i stawek opłat.

.

.

.Nasze negocjacje przy podpisywaniu umów były trudne, ale dane pokazują, że mieliśmy rację. Z różnych stron forsowano teorie i opinie, które – jak pokazał czas – były błędne. Jako spółka prawa handlowego nie ulegliśmy presji. O wyborze oferty zadecydowały nie emocje, a znajomość rynku i kalkulacja oparta na danych. Dlatego dziś możemy stwierdzić, że sugerowane przez radną Marlenę Wężyk-Głowacką przyjęcie „Specjalnej oferty PGNiG dla ciepłownictwa” z dnia 03.02.2023 r. na okres dwuletni, w której cena gazu na rok 2023 wynosiła 400 zł/MWh, a w roku 2024 – 624,98 zł/MWh, skutkowałoby znacznie wyższymi kosztami gazu w roku 2024, bo aż o ponad 39 mln zł.

.

.

Obecnie koszt gazu na jednostkę wytworzonego gigadżula w Ciepłowni C-2, w obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. taryfie wynosi 83,89 zł/GJ, podczas gdy, koszt gazu na jednostkę wytworzonego gigadżula w Ciepłowni C-2 po przyjęciu propozycji sugerowanej przez radną wynosiłby200,05 zł/GJ.

.

.

Warto też zwrócić uwagę, na fakt, że zmieniły się też relacje kosztów stałych i zmiennych. W nowej taryfie tańsze paliwo obniżyło poziom kosztów zmiennych, a tym samym wzrósł udział kosztów stałych w cenie wytwarzania ciepła ogółem.

I tak w poprzedniej taryfie udział kosztów stałych wytwarzania w kosztach wytwarzania ogółem wynosił:

 • dla Ciepłowni C-1   –   0,19

 • dla Ciepłowni C-2   –   0,09

Natomiast w obowiązującej od 1 stycznia 2024r. taryfie dla ciepła udział kosztów stałych wytwarzania w kosztach wytwarzania ogółem wynosi:

 • dla Ciepłowni C-1   –   0,25

 • dla Ciepłowni C-2   –   0,23
  .

.

Podział na koszty stałe i zmienne ma istotny wpływ na poziom cen stałych (za MW) i cen zmiennych (za GJ). Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym Elektrociepłownia do wyliczeń cen za moc zamówioną i GJ przyjęła wskaźnik w wysokości nie większej niż udział kosztów stałych w kosztach ogółem wytwarzania ciepła.

Średnie ceny ciepła w opłacie jednoczłonowej w zł/GJ przedstawia poniższy wykres.

.

.

Jak widać średnia cena ciepła w opłacie jednoczłonowej w taryfie obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. jest niższa od poprzedniej o 61,77 zł/GJ, co stanowi spadek o ponad 27%.

W przypadku, gdyby Zarząd Spółki przyjął ofertę PGNiG, którą sugerowała radna Marlena Wężyk-Głowacka, średnia cena ciepła od 1 stycznia 2024 r. byłaby wyższa od obowiązującej o 71,43 zł/GJ, co stanowi wzrost o 43,3%.

Udział kosztów stałych i zmiennych w poprzedniej i obowiązującej taryfie dla ciepła (wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła) oraz strukturę wszystkich kosztów przedstawiają poniższe wykresy.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

Co by było w przypadku zastosowania się do żądań radnych PIS Łukasza Janika i Piotra Gajdy o wstrzymaniu budowy nowych źródeł gazowych?

Skutki wstrzymania budowy źródeł gazowych C-1 i C-2

 1. Szacunkowe straty, kary i odszkodowania za wstrzymanie budowy źródeł gazowych C-1 i C-2

  1. Dla Polskiej Spółki Gazownictwa za wybudowanie przyłączy i ich nieużytkowanie około 9,4 mln zł.

  2. Dla PGNiG za wypowiedzenie umowy na dostawę paliwa gazowego ze skutkiem na koniec lutego 2023 r. około 7,1 mln zł.

  3. Dla Konsorcjum Projektowo-Wykonawczego Ekobudowa za odstąpienie od umowy minimum 15% wynagrodzenia netto tj. około 8,4 mln zł.

  4. Straty z tytułu likwidacji budowanych gazowych źródeł ciepła około 15 mln zł.

                                                                                                  Razem: około 39,9 mln zł

 1. Natychmiastowa spłata kredytu inwestycyjnego w wysokości 38,5 mln zł wykorzystanego na 28.02.2023 r. w momencie gdy Spółka nie posiadała takich środków finansowych.

 2. Elektrociepłownia na koniec lutego 2023 r. posiadała pozwolenie zintegrowane dla Ciepłowni C-2 zasilanej wyłącznie paliwem gazowym. Ciepłownia węglowa C-2 nie spełniała obowiązujących od 2023 r. standardów emisyjnych i nie mogła być eksploatowana a mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego byliby pozbawieni ogrzewania.

Reasumując, w przypadku wstrzymania budowy nowych źródeł gazowych, Elektrociepłownia musiałaby ponieść znaczne straty finansowe, co spowodowałoby jej upadłość. Ponadto brak pozwoleń środowiskowych wymusiłby wstrzymanie eksploatacji kotłów węglowych, a tym samym brak dostaw ciepła dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Obecnie mieszkańcy mają zapewnioną ciągłość dostaw z najnowocześniejszych ciepłowni gazowych przy zachowaniu norm środowiskowych i spełnieniu wszystkich standardów.

Prezes Zarządu Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski sp. z o. o

Marek Krawczyński

List otwarty prezesa Elektrociepłowni do prezesa PSM

Manipulacje pana prezesa PSM Jacka Sokalskiego?

Panie Prezesie Jacku Sokalski

przypominam panu, że Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski jest spółką prawa handlowego działającą w oparciu o Prawo energetyczne i jest jedynym adresatem wszystkich pism dotyczących dostaw ciepła na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. To Spółka sporządza i daje do zatwierdzenia prezesowi URE taryfę dla ciepła. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest informowany
o obowiązujących cenach tak, jak pozostali odbiorcy. Nie ma żadnego wpływu na zatwierdzone przez regulatora ceny i stawki opłat.

Odpowiadając na zarzuty Prezesa Zarządu Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pana Jacka Sokalskiego mówiące o wzroście cen ciepła w styczniu 2024 r. w porównaniu do grudnia 2023 r. o 22%, Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski informuje, że nie można dokonywać porównań jednej ceny lub stawki opłat, pomijając pozostałe lub stosując je wybiórczo (jak ma to w zwyczaju pan prezes PSM).

PSM otrzymała w nowym roku jedynie fakturę za moc zamówioną za styczeń 2024 r., a nie otrzymała jeszcze faktur za zużycie ciepła. Nie mogła więc dokonać odpowiednich porównań. Koszty ciepła ponoszone przez odbiorców są wyliczane ze wszystkich cen i stawek opłat. Dla odbiorców uprawnionych cena za moc zamówioną w obowiązującej taryfie wzrosła, natomiast stawki opłat przesyłowych stałych w zł/MW zmalały. Cena ciepła została utrzymana na poziomie 86,07 zł/GJ,
a stawki opłat przesyłowych zmiennych w zł/GJ dla wszystkich grup zmalały.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski przeprowadziła symulację kosztów dostaw ciepła dla PSM za styczeń 2024 r., przyjmując zużycie w GJ na poziomie grudnia 2023 r. Różnica w wysokości faktur netto w styczniu 2024 r. (kwota 2 596 475 zł) w stosunku do grudnia 2023 r. (kwota 2 592 096 zł) dla odbiorców z tej spółdzielni wynosi 0,17%, a nie jak podaje pan Jacek Sokalski 22%. Być może pan Prezes sugerując odbiorcom duży wzrost cen ciepła, próbuje ukryć wzrost kosztów wewnętrznych utrzymania Zarządu, eksploatacji lub funduszu remontowego.

Wystąpienie pana prezesa PSM może świadczyć o braku elementarnej wiedzy, bądź świadomym wprowadzaniu w błąd członków spółdzielni i mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski wystawiając faktury za dostawę ciepła, uwzględnia w nich nie tylko odbiorców uprawnionych, ale również obciąża lokale użytkowe i inne niepodlegające ochronie, stosując dla nich ceny taryfowe. Faktura zawiera więc różne ceny i stawki opłat zarówno dla odbiorców uprawnionych, jak i pozostałych.

Wzrost kosztów ciepła dla odbiorców uprawnionych na poziomie średnio 4,79% został wyliczony
w oparciu o wszystkie ceny i stawki opłat dla wszystkich grup odbiorców w skali roku.

Mając powyższe na uwadze, wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące dostaw ciepła
i jego rozliczeń, prosimy kierować bezpośrednio do naszej Spółki.

                                                            Prezes Zarządu Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski sp. z o.o.

                                                                                                Marek Krawczyński

Piotrkowskie

ciepło sieciowe

komfort i bezpieczeństwo użytkowania

Dnia 14 sierpnia 2019 r. Pan Krzysztof Chojniak – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, działając w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wykonaniu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr IX/130/19 z dnia 26 czerwca 2019, zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

AKTUALNOŚCI

Pogotowie ciepłownicze

W przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy miejskiego systemu ciepłowniczego – braku dostaw ciepła do odbiorców, awarii, zakłóceń w pracy węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej eksploatowanych przez Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. prosimy o informację telefoniczną na niżej wymienione numery telefonów dyżurnych:

W przypadku wystąpienia zakłóceń pracy instalacji centralnego ogrzewania bądź ciepłej wody użytkowej w budynkach, zgłoszenia prosimy kierować w pierwszej kolejności do właściwej administracji budynku lub służb przez nie zorganizowanych.

USŁUGI DODATKOWE

Budowa

Modernizacja

Remont

sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych

Aktualna taryfa z dnia 1 stycznia 2023 r.

Aktualna taryfa z dnia 1 czerwca 2020 r.

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645-16-05 tel./fax. 44 645-16-04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać

Strona zgodna ze standardem biuletynu informacji publicznej