Sprawność przesyłania ciepła piotrkowskiej sieci ciepłowniczej w roku 2021 wyniosła 87,16% i tym wynikiem uplasowała się minimalnie powyżej średniej krajowej wynoszącej 87,09%

zgodnie z informacją zawartą w najnowszym raporcie Urzędu Regulacji Energetyki „Energetyka cieplna w liczbach 2021” opublikowanym 28 grudnia 2022 (https://www.ure.gov.pl/download/9/13418/Raportcieplowniczy2021.pdf)

SIEĆ PRZESYŁOWA I DYSTRYBUCYJNA SYSTEMU

Ciepło dostarczane do odbiorców wykorzystywane jest wyłącznie do celów grzewczych (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i wentylacji. W sezonie grzewczym pracują oba źródła ciepła dostarczając ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej w podziale eksploatacyjnym, tworząc dwa niezależne obiegi ciepłownicze zasilane z Ciepłowni C-1 i Ciepłowni C-2. W zależności od obciążeń źródeł ciepła( temperatury zewnętrznej) podział m.s.c. jest zmieniany celem najlepszego i ekonomicznie uzasadnionego wykorzystania mocy zainstalowanych w źródłach ciepła i minimalizowania kosztów dostaw ciepła do odbiorców. W zależności od temperatury zewnętrznej możliwe są różne warianty podziału sieci oraz ilości kotłów pracujących w obu ciepłowniach. W okresie letnim tj. na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej ciepło dostarcza naprzemiennie jedno ze źródeł ciepła pracując na całą m.s.c. W tym czasie drugie źródło ciepła jest remontowane.

Wielkości charakteryzujące miejską sieć ciepłowniczą (stan na 1.06.2020 r.).

Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi 50870 mb w tym:

 • sieć magistralna 13543 mb,
 • sieć rozdzielcza 15429 mb,
 • sieć przyłączeniowa 21898 mb,
 • sieć wybudowana w systemie tradycyjnym (kanałowym) – 28709 mb (56,44%),
 • sieć wybudowana w systemie rur preizolowanych – 22161 mb (43,56%).
siec--1---poglądowa--mapka-sieci-cieplowniczej_edit-
siec--2----docelowe-rejony-usytuowania-węzłów_edit

Wielkości charakteryzujące węzły cieplne

Z m.s.c. zasilane są 394 węzły cieplne w tym:

 • hydroelewatorowe 20,
 • wymiennikowe 373 (wśród węzłów wymiennikowych 30 to węzły z logotermami),
 • bezpośredni (Zamet) 1,
 • zamówiona przez odbiorców moc cieplna – 81,016 MW.

Parametry m.s.c.:

 • Temperatury wody sieciowej tz/tp – 135/70 °C,
 • przepływ wody w sezonie grzewczym – według mocy cieplnej zamówionej,
 • przepływ wody w okresie letnim – według mocy cieplnej zamówionej,
 • regulacja ilościowo-jakościowa.

Regulacja przesyłanego ciepła ze źródła do odbiorców odbywa się na podstawie „Tabeli temperatur” opracowanej dla warunków zewnętrznych III strefy klimatycznej (tzmax = -20 °C). Hydraulika systemu (źródło i sieć przesyłowa) realizowana jest zestawem pomp obiegowych i mieszających. Utrzymywanie wymaganego poziomu ciśnienia statycznego i uzupełnianie ubytków wody sieciowej odbywa się pompami uzupełniającymi i stabilizującymi.

Odbiory ciepła

Odbiorcami ciepła z m.s.c. jest w przeważającej części mieszkalnictwo, a podział przedstawia się następująco:

 • spółdzielnie – 44,04%,
 • komunalne – 3,62%,
 • wspólnoty mieszkaniowe – 17,57%,
 • indywidualni – 0,13%,
 • urzędy i instytucje – 21,4%,
 • przemysł – 6,45%,
 • pozostali – 6,79%.

Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową i liczniki ciepła.

Dane Kontaktowe

ul. Rolnicza 75 | 97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 645-16-05 tel./fax. 44 645-16-04

sekretariat@ec-piotrkow.pl

Jak dojechać